Setva semena trava u obrađeno zemljište

You are currently viewing Setva semena trava u obrađeno zemljište

Najčešći i najjeftiniji način zasnivanja travnjaka je upravo ovaj pri čemu se zemljište mehanički obradi i priprema za setvu travne smeše. Svrha obrade je:

  • rastresanje zemljišta,
  • uklanjanje postojeće vegetacije,
  • zatrpavanje semena korova koje je na površini,
  • unošenje đubriva u zemljište i
  • ravnanje površine za setvu.

Bez dobre obrade zemljišta ne može da se dobije kvalitetna travna površina. Osnovnom obradom i predsetvenom pripremom zemljišta stvaraju se najpovoljniji uslovi za setvu, klijanje i nicanje, kao i dalji rast i razvoj trava. Osnovna obrada zemljišta izvodi se oranjem  a dubina obrade zavisi od dubine zemljišta, 10-15 cm za plića i 25-30 cm za dublja zemljišta. Nakon oranja pristupa se predsetvenoj pripremi zemljišta tanjiranjem, freziranjem, drljanjem ili setvospremanjem. Najbolje je, ako je moguće, oranje, predsetvenu pripremu i setvu obaviti u nekom kraćem vremenskom periodu.

Kad se zasniva travnjak na ,,normalnim” zemljišnim površinama, gde nije neophodna posebna priprema podloge,kako bi se poboljšala struktura zemljišta i klijancima trave obezbedila hraniva za brz početni razvoj, nedelju ili dve pre setve treba obaviti osnovno đubrenje. Đubrenje može da se obavi finim tresetom ako je setva u jesen, ili osnovnim mineralnim đubrivima za travnjake formulacije 20:15:10, u količini od oko 70-100 g/m2 , ako je setva u proleće.

Osnovno đubrenje se uglavnom izvodi pre osnovne obrade zemljišta, kada se s osnovnom obradom unosi u zemljište. Međutim, ako je s osnovnom obradom i na manjim površinama izostalo unošenje mineralnih đubriva, ona mogu da se unesu pre setve, pri čemu đubrivo treba da je dobro ugrabuljano u zemljište.

Vreme setve pri zasnivanju travnjaka može biti od sredine marta do sredine oktobra, ali se prednost daje setvi u početku ili na kraju ovog perioda. Inače, setva travnjaka može da se obavlja tokom celog vegetacionog perioda, ako se na raspolaganju imaju dovoljne količine vode, bilo preko padavina ili navodnjavanjem. Optimalna temperatura za zasnivanje travnjaka setvom trava je 15-20°C (proleće – april, krajem leta – septembar). Setva travnjaka u jesenjem roku može biti izuzetno povoljna, ako ima dovoljno vlage za nicanje i porast trava do zime.

Setva može da se obavi omašno (najčešće ručno) ili uz korišćenje priručnih naprava, sejalicom, rasturačem mineralnih đubriva i vrstačno (mašinski), najčešće specijalnim sejalicama za setvu semena trava. Ručna omašna setva pogodna je za setvu manjih površina. Pre setve, zemljište treba da je pažljivo pograbuljano, u pravim linijama, tako da se dobije sitna trakasta izbrazdanost. Ne treba sejati sve seme odjednom, nego ga podeliti na četiri jednaka dela. Četvrtine semena rasporediti ručno (omaške) tako da se obezbedi raspored 1/4 semena uz parcelu, 1/4 semena niz parcelu, 1/4 semena sleva udesno i 1/4 semena s zdesna ulevo.

Količine semena koje se upotrebljavaju za setvu travnjaka posebnih namena su dosta različite. Najčešće količine semena za zasnivanje parkovskih travnjaka su 25-35 g/m2.

Seme trava je sitno i sadrži veoma male zalihe hranljivih materija, neophodnih za početni rast i razvoj. Iz tog razloga, seme posejano preduboko verovatno neće izniknuti, dok seme pri samoj površini zemljišta često nema zadovoljavajući kontakt sa vlagom iz zemljišta. Neka optimalna dubina setve je oko 1 cm. Sitnosemene trave pri setvi je često dovoljno rasturiti po površini zemljišta. Posle setve treba blago pograbuljati celu površinu žičanom četkom, tako da se seme delimično pokrije zemljom ili prekriti celu površinu slojem fino prosejane zemlje (na manjim površinama) pri čemu seme treba prekriti slojem zemljišta ili supstratom koji je za 2-3 puta veći od veličine semena.

Nakon setve je dobro obaviti valjanje lakim valjkom ili utabati površinu daskom. Na ovaj način se ravna površina, podstiče kapilarno povlačenje vode iz dubljeg sloja zemlje i poboljšava kontakt semena sa zemljom. U slučaju potrebe, površinu na kojoj je zasejana trava treba navodnjavati odgovarajuće i redovno. Pri zalivanju crevom voditi računa da se ne koristi jak mlaz jer on može dovesti do pomeranja semena a travnjak će biti neujednačene gustine. Kada su ponici visoki oko 7,5 cm, travnjak je spreman za prvo košenje, a potom slede sve redovne mere održavanja i nege travnjaka.